Wesprzyj nas!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z formularza kontaktowego „Napisz do naszego specjalisty” w serwisie www.zwjr.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych, jednak w przypadku ich dobrowolnego podania przez osobę korzystającą z pomocy, przy braku przesłanek ustawowych do przetwarzania danych osobowych tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polskim Towarzystwie Suicydologicznym lub ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, korzystający z formularza „Napisz do naszego specjalisty” w serwisie www.zwjr.pl wyraża zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych w wiadomościach przesyłanych przez formularz kontaktowy „Napisz do naszego specjalisty” w serwisie www.zwjr.pl. Podane przez korzystającego dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania pomocy. 

Wskazówki, jak nawiązać kontakt ze specjalistami:

 • Aby nawiązać kontakt ze specjalistami serwisu zwjr.pl załóż anonimowe konto i aktywuj je klikając w link przesłany na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 • Zaloguj się na swoje konto.

 • Przygotuj wiadomość: opisz swój problem, określ co jest dla Ciebie najtrudniejsze, jakie towarzyszą Ci emocje. Zastanów się, czego oczekujesz od kontaktu z naszymi specjalistami i napisz nam o tym. Jeśli masz jakieś pytania – zadaj je śmiało. Postaraj się opisać swoją sytuację w sposób wyczerpujący, podaj wszystkie informacje, które Twoim zdaniem są ważne i pomogą naszym specjalistom poznać Cię i zrozumieć. Nie przekraczaj jednak liczby 3000 znaków (podczas pisania liczba dostępnych znaków aktualizuje się na bieżąco). Nie jest konieczne podawanie danych osobowych – możesz się podpisać swoim imieniem lub pseudonimem, nie musisz podawać tych informacji/danych, które chcesz szczególnie chronić.

 • Odpowiedź na swoją wiadomość otrzymasz w serwisie www.zwjr.pl (nie wysyłamy wiadomości na podany podczas rejestracji adres e-mail) najszybciej jak to możliwe, najpóźniej jednak w ciągu 5 dni roboczych.

 • Prosimy, upewnij się, czy wpisałeś poprawny adres mailowy.

Regulamin strony internetowej zwjr.pl

 • Poradnia online (zwana dalej Poradnią) działa w ramach projektu „Życie warte jest rozmowy” realizowanego przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

 • Pomocy udzielają przeszkoleni i przygotowani specjaliści serwisu zwjr.pl.

 • Udzielane porady są bezpłatne.

 • Specjaliści serwisu zwjr.pl udzielają wsparcia i pomocy osobom w kryzysie, ich bliskim oraz profesjonalistom.

 • Specjaliści serwisu zwjr.pl nie prowadzą psychoterapii w ramach kontaktu online. Klient może natomiast liczyć na wsparcie i udzielenie informacji dotyczących zgłaszanego problemu, w tym polecenie placówki możliwie najbliższej jego miejsca zamieszkania, w której znajdzie bezpośrednią pomoc. Kontakt ze specjalistami portalu zwjr.pl nie zastępuje psychoterapii i bezpośredniego kontaktu z psychologiem.

 • Kontakt z Poradnią i otrzymane informacje nie stanowią podstaw do zmiany dotychczasowego rozpoznania lub sposobu leczenia u osób będących w trakcie leczenia lub psychoterapii.

 • Do nawiązania kontaktu ze specjalistami serwisu zwjr.pl niezbędne jest utworzenie konta w serwisie.

 • Zadaniem specjalisty jest omówienie z Klientem problemu, z którym się zgłasza  oraz wskazanie mu możliwych sposobów działania. Decyzja o wyborze najlepszego dla siebie rozwiązania należy do Klienta.

 • Kontakt ze specjalistami serwisu zwjr.pl jest z założenia kontaktem krótkoterminowym, w związku z czym przyjmuje się odpowiedź konsultanta na maksymalnie 8-10 wiadomości od Klienta.

 • Klient odpowiedzi na wiadomość  może spodziewać się maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, o ile nie wystąpią usterki techniczne lub inne wypadki losowe, które uniemożliwią jej udzielenie w określonym czasie.

 • Specjaliści świadczący pomoc online w serwisie zwjr.pl przestrzegają Ustawy o ochronie danych osobowych i dochowują tajemnicy zawodowej – nie udostępniają danych Klienta osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie Klienta lub innej osoby.

 • Nawiązanie kontaktu ze specjalistami serwisu zwjr.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 36, 03-772 Warszawa

 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Suicydologiczne za pomocą adresu: [email protected]

 • Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne – przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu/celach:

  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polskim Towarzystwie Suicydologiczym;

  b) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, w związku z udzielanym poradnictwem.

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  e) prawo do przenoszenia danych;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływ na dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych.

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu Polskim Towarzystwie Suicydologicznym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 • W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.